Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Jakubany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Jakubany, 065 12 Jakubany 151. Termín a miesto doručenia požadovaných dokladov do 01. 06. 2018 do 13:00 hod. na poštovú adresu: Obec Jakubany, 065 12 Jakubany 555 alebo do podateľne Obecného úradu Jakubany, s označením "Neotvárať - výberové konanie ZŠ s MŠ"

K stiahnutiu