40. zasadnutie obecného zasadnutia

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal štyridsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 225. 4. 2014 o 18,00 hod.

K stiahnutiu