COVID-19 - Opatrenie ÚVZ SR od 15. 10. 2020 (prevádzky, hrom. podujatia a rúška)

 
  • NOSENIE RÚŠKA

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

- detí do 6 rokov veku,

- osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 m.,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

- osoby pri výkone športu,

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

- tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 z 29.09.2020. 

 

  • PREVÁDZKY

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania.

 

Toto neplatí pre:

1. Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.

2. Prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok podľa bodu B) tohto opatrenia, t.j. dodržiavanie nasledovných hygienických opatrenívstup a pobyt v prevádzke len s rúškom, šálom alebo šatkou, dezinfekcia rúk pri vstupe, častné vetranie priestorov, zachovávanie odstupov,  počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,...

 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko,

- pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,

- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel), 

- obsluhujúci personál je povinný používať rúška, ...


  • DôCHODCI

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 

 

  • HROMADNÉ PODUJATIA

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých:

- všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín,

- uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania, za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. 

- zabezpečiť vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami

zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov,

dezinfekcia rúk pri vstupe, .....

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinnosti: 

- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

- dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola,

- dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami,

- počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, ...

 

ZDROJ: www.uvzsr.sk/

 

 

K stiahnutiu