Hlavná kontrolórka obce - plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Hlavná kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany na I. polrok 2019“

K stiahnutiu