IBV Vyšná Roveň - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania ver. vyhláškou