Informácia o úrovni triedenia komunálnych odpadov za rok 2020

 

Obec Jakubany v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jakubany za rok 2020 je 24,51 %.
 
Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 27,00 €/t.
 

K stiahnutiu