Ľubovnianska nemocnica, n. o. - oznam

 

Návštevy na lôžkových oddeleniach sa dňom vydania tohto opatrenia zakazujú.

 

Sú povolené návštevy pacienta v terminálnom štádiu ochorenia (súčasne dvoma blízkymi osobami), návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich, jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice za súčasného dodržania nasledujúcich opatrení:
-každá návšteva v zmysle predchádzajúceho bodu sa bude evidovať v knihe návštev v rozsahu: dátum, čas príchodu a odchodu, navštívená osoba, mená návštevníkov, tel. čísla),
-počas návštev je nevyhnutné používať vhodnú ochranu dýchacích ciest (pacient, personál, návšteva) v zmysle usmernenia HH SR,
- návšteva/sprievod pri vstupe do priestorov oddelenia musí vykonať dezinfekciu rúk,
-vyžaduje sa dodržiavanie odporúčaných odstupov s výnimkou blízkych osôb (osoby spoločnej domácnosti, resp. príbuzní),
-návštevy povoľuje zodpovedná osoba na pracovisku, v časovom intervale max. 15 minút
-každé pracovisko zabezpečí poučenie sprievodu (minimálny rozsah poučenia osôb, ktoré majú povolenú návštevu/sprievod pacienta).

Povoľuje sa sprievod pri hospitalizácii dieťaťa (u sprevádzajúcej osoby sa požaduje negatívny výsledok na Covid-19/ výter alebo protilátky).

Povoľuje sa jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a popôrodnej starostlivosti za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
-negatívny test na COVID-19 nie starší ako 5 dní,
-používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice,
-zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode,
-osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pôrod, pri osobe sprevádzajúcej dieťa pri hospitalizácii sa obmedzí pohyb len vo vyhradených priestoroch.

Zakazuje sa pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení, ktoré neboli vyhradené. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení

Pri hospitalizácii pacienta sa požaduje negatívny výsledok na Covid-19 (s výnimkou detí do 3 rokov). Všetci pacienti, ktorí nemajú k dispozícii negatívny výsledok nie starší ako 5 dní sa podrobia testovaniu na protilátky ihneď pri príjme na hospitalizáciu

 

Zdroj: lubovnianskanemocnica.sk/