OZNAM

Obec Jakubany ako správca dane z nehnuteľnosti vyzýva občanov, aby nahlásili akékoľvek zmeny, ktoré nastali počas celého roka 2017, tzn. ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním, je potrebné podať daňové priznanie do 31.01.2018. Majiteľov psov upozorňujeme, aby do 31.01.2018 nahlásili úhyn psa, resp. nadobudnutie psa počas roka 2017. Po uvedenom termíne obec nebude prihliadať na zmeny. Obec Jakubany zároveň oznamuje občanom, že od 01.01.2018 sa bude vykonávať aj zber TETRAPAKOV (obalov) od mlieka a džúsov. Obaly z mlieka a džúsov je potrebné prepláchnuť, postláčať a uložiť do vriec. Zber sa bude vykonávať súčasne s vývozom plastov.

K stiahnutiu