Oznam

Obec Jakubany ako správca dane z nehnuteľnosti vyzýva občanov, aby nahlásili akékoľvek zmeny, ktoré nastali počas celého roka 2018, tzn. ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním, je potrebné podať daňové priznanie do 31.01.2019. Majiteľov psov upozorňujeme, aby do 31.01.2019 nahlásili úhyn psa, resp. nadobudnutie psa počas roka 2018. Po uvedenom termíne obec nebude prihliadať na zmeny.