SVP, š.p. - vykonanie údržby hrádze potoka Jakubianka

Obec Jakubany oznamuje občanom, že pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. ako správcu vodných tokov a povodí na Slovensku budú od dnešného dňa (t.j. 28. 05. 2020) vykonávať údržbu hrádze na celom úseku úseku potoka Jakubianka. Predpokladaná dĺžka trvania prác je približne týždeň v závislosti od vhodných klimatických a poveternostných podmienok. Týmto vyzývame všetkých občanov, aby odstránili všetok stavebný materiál a drevo, ktoré sa nachádza v blízkosti hrádze, aby tak nebránili v prejazde mechanizmov SVP, š.p..