Tlačivo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov - vzor

Postup pred prijatím stanoviska Obce Jakubany pri majetkoprávnom vysporiadaní súkromných pozemkov: a) Žiadosť bude podaná na Obecný úrad Jakubany v predpísanej forme spolu s návrhom na vydanie potvrdenia, ktorého vzor je zverejnený na internetovej stránke obce v časti Dokumenty a na úradnej tabuli obce b) Žiadosť a návrh na vydanie potvrdenia musia obsahovať predpísané náležitosti: osobné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa), dôvod podania žiadosti, číslo listu vlastníctva, číslo parcely, pod akým poradovým číslom a pod akým menom si žiadateľ uplatňuje potvrdenie a v akej výške podielu. V prípade, že žiadosť a potvrdenie nebudú predložené v predpísanej forme, obec takéto potvrdenie nevydá c) Žiadosť bude zverejnená najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce d) V prípade vznesenia námietky zo strany dotknutého právneho nástupcu počas zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli obec Jakubany takéto potvrdenie nevydá e) OZ bude riešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov len v intraviláne obce s doložením geometrického plánu

K stiahnutiu

Nastavenia cookies