Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 10. 07. 2019 (t. j. streda) zber plastov a tetrapakov a dňa 11. 07. 2019 (t. j. stvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby alebo bránky na viditeľnom mieste najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú. Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozorňujeme občanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato určených, nakoľko obec bude aj v naďalej pokračovať v separovaní!