Vývoz plastov, tetrapakov, skla a kovov v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 05. 03. 2019 (utorok) zber plastov a tetrapakov, dňa 06. 03. 2019 (streda) zber skla a dňa 07. 03. 2019 (štvrtok) zber kovov (konzervy, plechovky..). Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú. Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty, sklo, kovy nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozorňujeme občanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato určených, nakoľko obec bude aj v naďalej pokračovať v separovaní!