VZN č. 4/2019

VZN č. 4/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany

K stiahnutiu