ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. 11. 2020 (od utorka) pokračuje výchovno-vzdelávací proces PREZENČNOU FORMOU vo všetkých triedach MŠ a všetkých triedach 1. stupňa ZŠ, okrem triedy 4.A.

Trieda 4.A sa bude vzdelávať DIŠTANČNOU FORMOU (doma) do 15. 11. 2020. Triedy 2. stupňa ZŠ (KT aj ŠT) pokračujú v DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ (doma)  do 27. 11. 2020.
 
Prosíme rodičov aby dohliadli na pravidelnosť plnenia si povinností svojho dieťaťa na základe daného rozvrhu. O prípadnej zmene Vás budeme informovať na školskej web stránke.
 
Žiaci, u ktorých osoby žijúce v jednej domácnosti mali pozitívny výsledok testu, ostávajú v povinnej domácej izolácii 10 dní (od pozitívneho výsledku testu).
Žiaci, u ktorých sa osoby žijúce v jednej domácnosti nezúčastnili testovania ostávajú v povinnej domácej izolácií do 15. 11. 2020.
 
Prosíme rodičov žiakov, ktorí boli v kontakte s osobou, ktorá má pozitívny výsledok testu, aby svoje dieťa nechali v povinnej domácej izolácii 10 dní (odo dňa styku s pozitívne testovanou osobou), a aby to oznámili triednemu učiteľovi.
 
Nezabudnite, že pri návrate do ZŠ a MŠ po viac ako 3 dňoch (vrátane víkendu) predkladá zákonný zástupca žiaka/dieťaťa "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (viď. príloha)  triednemu učiteľovi.
 

K stiahnutiu