ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

 

Vážení rodičia,

podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis sa uskutoční dňa 12. apríla 2022

v čase od 12:00 do 16:00 hod. v priestoroch ZŠ na prízemí.

Zápis sa týka detí, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia šiesty rok veku, teda deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti, ktoré mali v školskom roku 2021/2022 podaný odklad povinnej školskej dochádzky.

Pre uľahčenie administrácie spojenej so získaním údajov o Vašom dieťati potrebných pre prijatie do našej školy je potrebné do 11.4.2022 vyplniť:

  1. Elektronickú prihlášku (vyplniť online, odoslať a NETLAČIŤ, používajte diakritiku - dĺžne a mäkčene)
  2. Písomné vyhlásenie rodičov (VYTLAČENÉ vyplniť, podpísať a PRINIESŤ na zápis)

Údaje poskytnuté v elektronickej prihláške sú dôverné, budú slúžiť len na zákonom určené účely a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Vami vyplnenú odoslanú elektronickú prihlášku vytlačí škola a zákonný zástupca dieťaťa ju podpíše v deň konania zápisu do 1. ročníka.

Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť:

  • písomné vyhlásenie rodičov podpísané oboma rodičmi
  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • ak je dieťa súdnym rozhodnutím zverené do opatery jedného z rodičov, tak je potrebné k zápisu doniesť kópiu rozhodnutia súdu.

V prípade, že dieťa sa nebude môcť zúčastniť zápisu v uvedenom čase (z dôvodu choroby, karantény, lekárskeho vyšetrenia a iných dôvodov), tak zápis dieťaťa do 1. ročníka sa uskutoční v individuálnom termíne po predchádzajúcej dohode s vedením školy. 

Rodičia detí, ktoré nenavštevujú MŠ v Jakubanoch sa môžu zúčastniť zápisu v uvedenom termíne: 12.4.2022 od 12:00 do 16:00 hod..

V prípade, že chcete požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky) je potrebné prísť s dieťaťom na zápis. Na zápise Vám budú poskytnuté nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Tu si môžete prečítať:  PROFIL budúceho prváka

Pre ďalšie prípadné otázky kontaktujte školu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Tešíme sa na Vás!

Nastavenia cookies