Ikonostas

Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla

Je obrazová stena (gr. cikonostasion). Oddeľuje vnútornú svätyňnu od lode. Pripomína zo Starého zákona záves medzi svätyňou a svätyňou najsvätejšou. Ikonostas je vyzdobený obrazmi.
Sv Ján Damascénsky zostavil usporiadanie obrazov tak, aby podávali dejiny spásy a slúžili veriacim ako vizuálna pomôcka na pochopenie základných právd kresťanstva, tak z jednotlivých vyobrazení, ako aj súhrne z celkového výzoru. Táto obrazová stena ikonostas, má tri rady obrazov a každý má svoj osobitný význam.

Prvý rad

V prvom rade z ľavej strany je ikona sv. Mikuláša (patróna východnej cirkvi), arcibiskupa z Myry, ďalej nasleduje ikona Presvätej Bohorodičky s Ježiškom na rukách. Po pravej strane je ikona Spasiteľa Ježiša Krista, v úlohe Učiteľa. V ruke drží otvorené Evanjelium so slo­vami, ktoré povie na Poslednom súde: „Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta" (Mt 25,34). Celkom vpravo sa nachádza ikona svätých apoštolov Petra a Pavla patrónov nášho chámu. Na ich sviatok sa tiež slávi odpustová slávnosť v našej farnosti.

Druhý rad

Tesne nad kráľovským dverami je obraz Poslednej večere a je výrazom toho, že v chráme sa koná nekrvavým spôsobom tá istá obeta, ktorú priniesol Kristus na kríži a ktorú na poslednej večeri ustanovil on sám. Nad obrazom Poslednej večere je obraz Krista Kráľa, Veľkňaza a Vševládcu - (Christos Pantokrator). Na vrchu uprostred ikonostasa je kríž s Ukrižovaným a po jeho stranách je jeho Matka Mária a verný učeník sv. apoštol Ján. v druhom rade, pri pohľade na stenu ikonostasa z lode chrámu je umiestnených 6 obrazov sviatkov Pána, 6 obrazov zo života Bohorodičky.

PORADIE OBRAZOV SVIATKOV MARIÁNSKYCH:

 1. Narodenie Panny Márie
 2. Uvedenie Panny Márie do chrámu
 3. Zvestovanie Bohorodičke
 4. Stretnutie Pánovo so Simeonom
 5. Útek sv.rodiny do Egypta
 6. Pokrov (Ochrana) Bohorodičky

PORADIE OBRAZOV SVIATKOV PÁNA:

 1. Narodenie Krista Pána
 2. Zjavenie Pána (Bohozjavenie) - krst v Jordáne,
 3. Slávnostný vchod do Jeruzalema (Kvetná nedeľa)
 4. Vzkriesenie Krista Pána - Veľká noc
 5. Nanebovstúpenie Pána
 6. Zoslanie Svätého Ducha

Tretí rad

Tretí rad je zostavený z apoštolov. Zľava nasledujú Matúš, Jakub Alfejov, Filip, Pavol, Peter, Jakub, Juda Jakubov, Barnabáš, Andrej, Tomáš, Bartolomej, Šimon.

Štvrtý rad

Posledný, štvrtý rad ikôn, patrí starozákonným prorokom. Sú to (zľa­va): Zachariáš, Izaiáš, Baruch, Samuel, Ezechiel, Jeremiáš, Dávid, Ozeáš, Micheáš, Daniel, Aggeus a Mojžiš.

Ikonostas má svoje nezastupiteľné miesto v každej cerkvi a patrí medzi perly východnej cerkvi.

OBRAZY NA CÁRSKYCH DVERÁCH:

Na kráľovských (cárskych) dverách je obraz anjelského pozdravenia, lebo zvestovaním anjela, že Syn Boží sa stáva Synom Panny, začalo sa dielo našej spásy. Ďalej je to obraz archanjela Michala strážcu vchodu do raja. Na posledných dverách je obraz Štefana, prvého mučeníka a diakona.

Usporiadanie obrazov na ikonostase nás upozorňuje, že vo svätyni je sám Pán Boh obklopený svätými a anjelmi. Je to obrazmi vysvetlené učenie Svätého Písma, Starého i Nového zákona o vykúpení človeka.

Nastavenia cookies