Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2010/409 11.2.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 11.2.2011 Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok Dohoda o predaji a nákupe tovaru 30617383   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/08/2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 9022011 16.2.2011 Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 Slovdach, s.r.o. 36465330  37 747,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 17.2.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/01 18.2.2011 Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... Transferrum Marián Kaleta 30614082  17 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 710/714/2009 21.2.2011 Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  651 588,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765 866,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0503-PRB-2009/Z 1.3.2011 Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  217 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ 13.1.2011 2.3.2011 Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011- 2.3.2011 2.3.2011 Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 261,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 3.3.2011 Predaj nehnuteľnosti Ján Čopjak   192,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 23.2.2011/2 10.3.2011 Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... Anna Dufalová, rod. Mačugová   563,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 1/2011 16.3.2011 Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... Ing. Ján Reľovský 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/3002 16.3.2011 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný...
HYDREX, s.r.o. 31633072  43 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/52/2011/NP V-2 29.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská MK-00749/2011/9.1 1.4.2011 Realizácia dotačného systému - program Kultúrne poukazy 2011 Ministerstvo kultúry SR 00165182   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2011 4.4.2011 Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Nastavenia cookies