31. zasadnutie Obecného zastupiteľstv

Starosta obce Ing. Ján Krajňák v súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal tridsiate prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 13. 09. 2017 o 18,00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies