29. Dodatok č. 1 k VZN 1/2013

Obec Jakubany zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2013 o miestnych daniach na území obce Jakubany, kde sa v Článku 16 doplňuje v odstavci 5 bod a) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady pre FO a PO. Dodatok je schválený uznesením OZ 12/A5/2015 zo dňa 11. 12. 2015 a platí od 1.1.2016

K stiahnutiu

Nastavenia cookies