Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí uznesením č. 2/A11/2015 zo dňa 9.1.2015 s c h v a ľ u j e jednomyseľne plán zasadnutí na prvý polrok 2015 na dátumy: 20. február, 27. marec, 24. apríl, 29 máj, 26 jún
Nastavenia cookies