Záverečný účet obce Jakubany za rok 2014

Záverečný účet obce Jakubany za rok 2014 je schválený bez výhrad uznesením Obecného zastupiteľstva 6/A4/2015 zo dňa 29. 5. 2015. K roku 2014 patria tieto Správy nezávislého audítora o overení: 1. Konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014 2. Konsolidovaného celku za rok 2014

K stiahnutiu

Nastavenia cookies