Zmluva č. 710/714/2009

Typ: Dodávateľská
Číslo: 710/714/2009    
Predmet : Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva 3339, katastrálne územie Jakubany, Správa katastra Stará Ľubovňa, ktorých výlučným vlastníkom je záložca v podieli 1/1 k celku a to:
1) Bytový dom súpisné číslo 666 postavený na na parc. registra CKN č. 2676/41/popis stavby: 16 b.j. blok A/
2) parc. registra CKN č. 2676/41, zast. plochy a nádvoria o výmere 369 m2
 
Partner: Štátny fond rozvoja bývania
IČO: 31749542
Adresa: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava
Poznámka: Účinky zmluvy nastúpia povolením vkladu do KN vedeného Správou katastra Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 21.2.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.1.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 651,588.00 EUR 
  zalozna_zmluva_sfrb.pdf, Veľkosť: 3.85 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies